Corporate office:
38R, Behind Vishnu Mandir, asuran chowk Gorakhpur, Uttar Pradesh 273006

Branch office:
Sardar Patel Mahavidhyalay, Near Sport College, Rapti Nagar, Gorakhpur ,273003

(+91) 9889 666 631
(+91) 9889 666 632

info@spicedu.org
enquiry@spicedu.org

Corporate office:


Branch office: